Privātuma politika

SIA Linneja.LV Personas datu apstrādes noteikumi

Spekā no 25.05.2018

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtiba, kāda SIA Linneja.LV apstrādā personas datus.
šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis velēšanos izmantot SIA Linneja.LV sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SIA Linneja.LV sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spekā stāšanās.

1.Personas datu apstrādes definīcija.

 • Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA Linneja.LV sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
 • Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
 • Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glābašana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.tml.).

2.Personas datu kategorijas.

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, talruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

3.Personas datu apstrādes mērķi un pamats.

 • 3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasutījuma izpildi un pasutīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tadā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
 • 3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
 • 3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brivības.
 • 3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
 • 3.5.Informatīvu materiālu nosūtišanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.

4.Piekļuve personas datiem un to glabāšana.

 • 4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
 • 4.2. Personas dati ir pieejami SIA Linnejai.LV darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtijumu izpildei.

5.Datu izpaušana.

Dati var tikt izsniegti tiesībsargajošam iestādem pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.

6.Personas datu glabāšanas ilgums.

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtijumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.

7.Personas datu subjekta tiesības.

Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un parbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzest vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti SIA Linneja.LV pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības.

Prece  tika veiksmīgi pievienota jūsu grozam
Kopējā summa grozā
Turpināt iepirkties